ทีมทันตแพทย์

เราให้บริการด้านทันตกรรมแบบทีมเวิร์ค

รศ.ทพ.เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช ศัลยกรรมช่องปากและทันตกรรมรากเทียม
ทญ.กมลวรรณ จันทรไพร ทันตกรรมทั่วไป
ทญ.นงลักษณา สมุทรคีรี ทันตกรรมทั่วไป
ทญ.อัมภิกา โอวาทวรกิจ ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความงาม
ทญ.พันทิวา ประสีระเตสัง ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความงาม
ทพ.พลภัทธ์ จรัสชัยวรรณา ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.สวราชย์ วรรณภาส ทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.ณัฐรวี  ดวงแก้ว Oral Surgeon
ทพญ.ฐิติมา  ดิสนีย์เวท Oral Surgeon
ทพ.นิรพล จิตรชื่น  ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พูนศักดิ์ ชีพประสพ ทันตแพทย์จัดฟัน
ทพ.วรพงษ์ ลาดเสนา ทันตกรรมทั่วไป
ทญ.สุชาวดี หุตะสิงห์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.สมพร อมรวิทยาชาญ ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พิชิต แซ่หย่อง ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.อมรรัตน์ กาวมณี ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.จันทนา  ฟุ้งพิทักษ์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ชมัยพร ชินน้อย ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ศศิวดี  สุประดิฐ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.อรสา  ลัภนลาภลอย ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.สันติ   ศรีประเสริฐศิลป์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.สมนึก คงเสรี ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ปริศนา  ศรีพรม ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.มนัสวิน  บุญสา ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ลัดดาชยา  กุลดิลกชัย ทันตกรรมทั่วไป
ทพ.คมกริช ยศโยธา ทันตกรรมทั่วไป